Ark Investments tiết lộ việc nắm giữ 20 triệu đô la cổ phiếu Grayscale Ethereum Trust

Theo bản báo cáo quý 1 với SEC, Ark Investments của Cathie Wood tiết lộ việc nắm giữ 639.069 cổ phiếu Grayscale Ethereum Trust...

Theo bản báo cáo quý 1 với SEC, Ark Investments của Cathie Wood tiết lộ việc nắm giữ 639.069 cổ phiếu Grayscale Ethereum Trust hiện trị giá 20,9 triệu đô la và 8,6 triệu cổ phiếu Grayscales Bitcoin Trust trị giá 298 triệu đô.